Keuring van ladders, trappen en rolsteigers

trappen De norm NEN 2484 voor “draagbaar klimmaterieel, ladders en trappen” ­beschrijft de eisen van de constructie van draagbaar klimmaterieel, het ­onderhoud, het gebruik en de ­beproevingen. In deze norm betreft het ladders die bestemd zijn voor één persoon. Alle tijdens het werk

gebruikte ladders moeten voldoen aan deze norm. Voor rolsteigers hebben we te maken met norm NEN 2718 “Rolsteigers, opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen”. Deze norm gaat over de onderdelen van de rolsteiger en hun samenhang.

De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn valgevaar, de keuze van het juiste soort steiger voor de juiste werkzaamheden, het onderhoud, de kennis van de gebruiker en de opbouwer. Dergelijke onderwerpen vinden we terug in het Arbo besluit.

Doel van de keuring
Het doel van een regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Frequentie
rolsteigerDe tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van de ladders, trappen en rolsteigers is één jaar. Onze keurmeester zal na de keuring de desbetreffende ladder, trap of rolsteiger voorzien van een keuringssticker. Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

Locatie
De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant. Gezien de mobiliteit van onze keurmeester is het altijd mogelijk om op locatie te keuren. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd dienen te worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten uitvoeren.

Afkeuring
Bij gehele of gedeeltelijke afkeuring zal er met de opdrachtgever worden besproken welke actie te ondernemen. Onze keurmeester zal een advies uitbrengen over wat deze actie kan zijn.